fbpx
Przejdź do treści

Regulamin

 1. Definicje

  Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu  Internetowego www.woltberg.pl/sklep
 4. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.woltberg.pl/sklep, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy WOLTBERG FOTOWOLTAIKA Roman Mika, Krzysztof Górniak Spółka Cywilna a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 10. Sprzedawca – WOLTBERG FOTOWOLTAIKA Roman Mika, Krzysztof Górniak Spółka Cywilna;
 11. Konsument – osoba dokonująca zamówienia niezwiązanego bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby;
 12. Przedsiębiorca – podmiot, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 06 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646 z późn. zm.).
 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.woltberg.pl/sklep
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep Internetowy, działający pod adresem www.woltberg.pl/sklep, prowadzony jest przez WOLTBERG FOTOWOLTAIKA Roman Mika, Krzysztof Górniak Spółka Cywilna e-mail: woltberg@gmail.com.,  tel. 501418090, 504059199.
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  1. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;
  2. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze Sklepu Internetowego użytkownik powinien dysponować: urządzeniem mającym dostęp do Internetu – przeglądarką internetową Internet Explorer 6.0 lub wyższą lub oprogramowaniem o podobnych parametrach.
 6. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa WOLTBERG FOTOWOLTAIKA Roman Mika, Krzysztof Górniak Spółka Cywilna zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego do osób, które nie ukończyły wieku 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.woltberg.pl/sklep/regulamin

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego 

 1. Klient może złożyć zamówienie po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.
 2. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w każdym czasie, a w tym w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  1. podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
  2. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu Internetowego;
  3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy.
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  6. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet. 
 1. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową www.woltberg.pl/sklep, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.
 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
 6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży,  zgodnie z treścią Regulaminu. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą wszystkie istotne elementy Zamówienia. Ta wiadomość e-mail potwierdza otrzymanie Zamówienia i stanowi oświadczenia woli zawarcia umowy z Klientem.
 7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem oraz oświadczeniami złożonymi przez Klienta w treści zamówienia
 1. Dostawa
 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 3. Koszty dostawy wynoszą: O ile ustalenia indywidualne z Klientem nie mówią inaczej, opłata za transport jest naliczana zgodnie z danymi zamieszczonymi na stronie: . Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 4. Zamówienie realizowane jest do 7 dni roboczych. Większość asortymentu posiadamy w ciągłej sprzedaży i znajduje się on w naszym magazynie. Realizacja zamówień tych produktów realizowana jest w następnym dniu roboczym. W sporadycznych przypadkach, gdy towar nie jest aktualnie dostępny lub specyfika zamówienia wymaga przystosowania do indywidualnych preferencji Klienta, Sprzedawca zastrzega, że czas realizacji zamówienia może się wydłużyć i będzie uzgadniany telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z Klientem.
 5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail specyfikacji zamówienia oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar paragonu albo faktury VAT.
 1. Ceny i metody płatności
 1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT cła oraz wszelkie inne składniki.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
  1. przedpłatą w postaci przelewu,
  2. przedpłatą poprzez płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej https://www.przelewy24.pl – Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: Przelewy24.pl – spółka Dialcom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15; 60-327 Poznań) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000306513, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 1.697.000 zł, NIP: 7811733852.
 3. W przypadku Klientów będących Przedsiębiorcami, dokonujących zakupu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Sprzedawca może również udostępnić możliwość uiszczenia ceny przelewem, z odroczonym terminem płatności.


VII. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient będący osobą fizyczną dokonujący zakupu jako Konsument lub dokonujący zakupu jako Przedsiębiorca w celach innych niż zawodowe (podmiot, o którym mowa w art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta), ma prawo odstąpić od umowy, o której mowa w niniejszym Regulaminie w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie zamówionego Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez weszła w posiadanie zamówionego Towaru.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien złożyć w formie pisemnej oświadczenie o odstąpieniu od umowy, które powinno zostać wysłane na adres Sprzedawcy: 44-310 Radlin, ul. Sosnowa 15,  za pośrednictwem operatora pocztowego lub wysłane na adres elektroniczny Sprzedawcy: woltberg@gmail.com. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu 14 dni, o którym mowa powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Sprzedawca może odstąpić od umowy w każdym czasie w przypadku:
 4. nie otrzymania płatności za Towar od Klienta w terminie 4 dni liczonych od daty zawarcia umowy (w razie wątpliwości przez nie otrzymanie płatności rozumie się brak otrzymania przez Sprzedawcę środków pieniężnych w pełnej wysokości wynikającej ze złożonego i potwierdzonego przez Sprzedawcę zamówienia).
 5. jeżeli wysłany przez Sprzedawcę Towar nie zostanie odebrany przez Klienta, chyba, że przyczyną zwrotu Towarów  jest skorzystanie przez Klienta z prawa odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszym punkcie VII,
 6. jeżeli wskazany przez Klienta adres znajduje się poza granicami Polski,
 7. jeżeli dane podane przez Klienta celem realizacji zamówienia są niekompletne lub nieprawdziwe, a także jeżeli Klient nie wyraził zgody na wykorzystanie podanych danych osobowych przez Sprzedawcę w celu realizacji zamówienia.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał skutecznie złożone oświadczenie Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy zawartej na podstawie i warunkach niniejszego Regulaminu. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat dodatkowych związanych ze zwrotem. Przy czym Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwrotu Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

W razie wykonania prawa do odstąpienia od umowy Towar należy zwrócić (odesłać lub przekazać) Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia liczonych od daty wykonania prawa odstąpienia. Termin jest zachowany, jeżeli Towar odesłany zostanie przed upływem terminu 14 dni. Przy czym Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Klient odpowiada także za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta oraz Przedsiębiorcy dokonującego zakupu w celach innych niż zawodowe jest wyłączone w przypadku:

 1. Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 • Adresat ……………………………………….
 • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
 • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
 • Imię i nazwisko (-ów)
 • Adres (-ów)
 • NIP/REGON* (jeżeli dotyczy)
 • Podpis (-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 • Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 1. VIII. Reklamacje dotyczące Towarów 
 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar wolny od wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego Towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, Strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi (wyłączenie nie dotyczy Przedsiębiorców, którzy przy zawieraniu umowy oświadczyli, że dokonują zakupu w celach innych niż zawodowe).
 3.  Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: ul. Krupnicza 16, 31-123 Kraków. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 4. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien podać szczegóły reklamacji, w szczególności jaki Towar reklamuje, kiedy wada została zauważona, jak również okoliczności uzasadniające reklamację i żądania Klienta. Ponadto reklamacja powinna zawierać aktualny adres zwrotny Klienta, z kontaktowym numerem telefonu lub adresem e-mail, aby umożliwić bezpośredni i niezwłoczny kontakt z Klientem. 
 5. Sprzedawca nie jest producentem Towarów. Producent może ponosić niezależną odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej wydanej przez producenta.
 1. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: 44-310 Radlin, ul. Sosnowa 15.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. WOLTBERG FOTOWOLTAIKA Roman Mika, Krzysztof Górniak Spółka Cywilna zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 1. Ochrona danych osobowych
 1. Sprzedawca zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe Klienta wyłącznie w celu realizacji zawartej między stronami umowy i dane te nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem księgowości do celów księgowych, kancelarii prawnej do celów dochodzenia praw związanych z realizacją umowy, firmom IT świadczącym usługi na rzecz Sprzedawcy, firmom kurierskim i pocztowym świadczącym usługi na rzecz Sprzedawcy, serwisu Przelewy24.pl świadczącym usługi na rzecz Sprzedawcy. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym do ich poprawiania i żądania bycia zapomnianym. 
 2. Sprzedawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe Klienta zgodnie z niniejszym Regulaminem, zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego w dalszej części Regulaminu „Rozporządzeniem”), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
 3. Sprzedawca oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych mu danych osobowych Klienta, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone im dane Klienta w celu realizacji zawartej między nimi umowy. 
 6. Sprzedawca zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważni do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji zawartej umowy, zarówno w trakcie ich zatrudnienia jak i po jego ustaniu.
 7. Sprzedawca po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych usuwa wszelkie dane osobowe Klienta oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych lub jest to niezbędne do celów księgowych bądź dochodzenia roszczeń związanych z zawartą między stronami umową.
 8. Sprzedawca może powierzyć dane osobowe objęte zawartą z Klientem umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom (w szczególności księgowość, kancelaria prawna) jedynie w celu wykonania zawartej pomiędzy stronami umowy, w celach księgowych bądź dochodzenia roszczeń. 
 9. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie strony, której dane dotyczą, chyba, że obowiązek taki nakłada na daną stronę umowy prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający dane. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje drugą stronę o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
 10. Podwykonawca, o którym mowa w  pkt 8 powyżej winien spełniać te same gwarancje i obowiązki, jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający dane osobowe, a zawarte w niniejszym Regulaminie.
 11. Strona przetwarzająca dane zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od drugiej strony i od współpracujących z nią osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (’dane poufne’).
 12. Strona przetwarzająca dane oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody drugiej strony w innym celu niż wykonanie zawartej pomiędzy stronami umowy, chyba, że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub z treści tej umowy.
 13. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych znajdują się również w Polityce prywatności Sklepu Internetowego.
 1. Klauzula informacyjna

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia, Sprzedawca informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WOLTBERG FOTOWOLTAIKA Roman Mika, Krzysztof Górniak Spółka Cywilna
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do  niżej określonych celów, informujemy ponadto, że podanie danych jest dobrowolne niemniej niezbędne w celu realizacji zawartej ze Sprzedawcą,  umowy:
  1. realizacji zawartej umowy, w tym kontaktowanie się z Panią/Panem w związku z realizacją umowy (art. 6 ust 1lit. b) Rozporządzenia),;
  2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia);
  3. dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową (art. 6 ust 1 lit. f) Rozporządzenia);
  4. archiwizowanie dokumentacji tj. umów i dokumentów rozliczeniowych (art. 6 ust 1 lit. c) Rozporządzenia),
  5. realizacji ciążących na Sprzedawcy obowiązków wynikających z przepisów prawa zwłaszcza podatkowego (art. 6 ust 1 lit. c) Rozporządzenia);
  6. prowadzenia działań marketingowych i przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (newsletter) (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia)
  7. prowadzenia działań administracyjnych przez Sprzedawcę, w tym do analiz, statystyk, raportowania wewnętrznego, (art. 6 ust. 1 lit. a) i f) Rozporządzenia);
 3. Niezbędne dane osobowe, które musi Pani/Pan Państwo podać w przypadku zawarcia umowy ze Sprzedawcą:
  1. imię i nazwisko
  2. dane Firmy, tj. nazwa, adres, NIP, telefon kontaktowy, e-mail
  3. adres wysyłki towaru w tym imię, nazwisko i telefon kontaktowy osoby upoważnionej do odbioru towaru;
 4. Sprzedawca jako Administrator Pani/Pana danych osobowych informuje, że przetwarzane dane w celach wskazanych w punkcie 2) mogą być udostępniane innym podmiotom tj.
  1. podmiotom, z którymi Sprzedawca ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych tj. podmiotom świadczącym usługi takie jak: IT, kadrowo – płacowe, bankowe, prawne, administracyjne, pocztowe, kurierskie.
  2. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Sprzedawcy jak też podmiotom udzielającym wsparcia Sprzedawcy na zasadzie upoważnienia, zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych,
  3. organom państwowym lub innym podmiotom upoważnionych na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Sprzedawcy obowiązków  (Urząd Skarbowy, ZUS, PIP).
 5. Sprzedawca jako Administrator Pani/Pana danych osobowych informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie 2, przy czym:
  1. dane zawarte w formularzach i umowach – do czasu przedawnienia roszczeń z umów,
  2. dokumenty rozliczeniowe –  do czasu upływu przedawnienia zobowiązań podatkowych, chyba że odpowiednie przepisy stanowią inaczej,
  3. dokumenty związane z reklamacjami i skargami – do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń z tym związanych,
  4. w celu prowadzenia działań wskazanych w punkcie 3f dane przetwarzane będą do momentu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej uprzednio zgody;
  5. w celu prowadzenia działań wskazanych w punkcie 3g dane przetwarzane będą do czasu wypełnienia prawnie usprawiedliwionych interesów Sprzedawcy lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. Sprzedawca jako Administrator Pani/Pana danych osobowych informuje, że przysługują Pani/Panu następujące prawa do:
  1. dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania na podstawie art. 15 i 16 Rozporządzenia;
  2. usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 i 18 Rozporządzenia;
  3. przenoszenia danych na podstawie art. 20 Rozporządzenia
  4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 Rozporządzenia,
  5. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a);
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia;
 8. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w Polityce prywatności.

XII. Postanowienia końcowe 

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 3. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/
 4. Regulamin podlega prawu Polskiemu, a w szczególności przepisom Kodeksu cywilnego.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia …. 2023 roku.