fbpx
Przejdź do treści

Ulga termomodernizacyjna

Formalności związane z otrzymaniem ulgi termomodernizacyjnej są ograniczone do minimum – wystarczy bowiem wypełnić właściwie zeznanie podatkowe. Ulga termomodernizacyjna pozwala na dokonanie odliczenia poniesionych wydatków na inwestycję fotowoltaiczną od podstawy podatku. Odliczeniu podlega nie tylko zakup instalacji, ale również jej montaż. Wartość ulgi może wynosić maksymalnie 53000 zł. Pamiętaj, że ta kwota dotyczy wszystkich inwestycji (także innych niż fotowoltaika) zrealizowanych przez właściciela lub współwłaściciela konkretnego mieszkalnego budynku jednorodzinnego. Kwotę wydatków określa się na podstawie faktur, w których ważna jest kwota brutto – wraz z VAT, o ile podatek ten nie został odliczony. Jeśli wydatki są sfinansowane kredytem czy pożyczką, których spłata obciąża podatnika, to są traktowane jako sfinansowane przez podatnika i także podlegają odliczeniu (nie uwzględnisz jednak kosztów poniesionych przed 2019 r.).

Istotne jest to, że jeżeli skorzystałeś z dotacji na instalację fotowoltaiczną (np. z programu „Mój Prąd”), kwotę do odliczenia od podatku powinieneś zmniejszyć o wartość tej dotacji.

Z ulgi możesz skorzystać, jeśli:

  • Wykazujesz dochody opodatkowane według skali podatkowej – 17 lub 32%, podatku liniowego 19% lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
  • Jesteś właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego (czyli wolnostojącego lub w zabudowie bliźniaczej, szeregowej oraz grupowej), służącego do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych i stanowiącego samodzielną całość pod względem konstrukcyjnym. Musisz więc posiadać tytuł prawny stwierdzający prawo własności do nieruchomości. Dopuszcza się możliwość, że w budynku znajdują się maksymalnie dwa lokale mieszkalne. Ulga przysługuje także w sytuacji gdy instalacja PV została zamontowana na innym budynku, np. garażu, budynku gospodarczym, lecz służy budynkowi mieszkalnemu.

Dobrą wiadomością jest fakt, że możesz skorzystać z ulgi nawet jeżeli w budynku mieszkalnym jednorodzinnym znajduje się lokal użytkowy o powierzchni nieprzekraczającej 30% powierzchni budynku pod warunkiem, że inwestycja dotyczy nieruchomości jako całości.

  • Możesz wykazać wydatki, które wiązały się z przedsięwzięciem termomodernizacyjnym (masz faktury).


Warunkiem uzyskania ulgi termomodernizacyjnej jest konieczność zakończenia inwestycji w ciągu 3 lat od momentu pierwszego wydatku. Każdy wydatek odlicza się w roku, w którym został poniesiony.

Jeśli Twój dochód jest zbyt niski, aby odliczyć całą kwotę poniesionych wydatków jednorazowo  możesz rozłożyć ją w czasie i odliczać co roku do maksymalnie 6 lat od momentu podniesienia pierwszego wydatku.

Program
"Czyste Powietrze"

Jeśli chcesz skorzystać z dofinansowania do instalacji fotowoltaicznej w tym programie trzeba pamiętać, że musisz wymienić nieefektywne źródło ciepła na paliwo stałe na nowe źródło dofinansowane w ramach programu. Innymi słowy aby uzyskać dofinansowanie na fotowoltaikę z tej dotacji trzeba wymienić stary piec na jedno z proponowanych w programie zamienników. Nie dostaniesz więc dofinansowania na instalację pv jeśli masz nowy dom. 

To program przeznaczony dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Program „Czyste powietrze”  odbywa się na trzech poziomach w zależności od uzyskiwanego przez Ciebie dochodu. I tak: pierwszą grupę tworzą beneficjenci o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł i objęci są oni poziomem podstawowym, drugą grupę –poziom podwyższony – tworzą osoby, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

  • 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  • 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym. 


Trzecia grupa to uprawnieni do najwyższego poziomu dofinansowania, u których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

  • 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  • 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

lub mają ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany (zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie).

W zależności od tego, do której grupy należysz, możesz wybrać określone w programie, przysługujące Ci rozwiązania.

Tabela poniżej pokazuje możliwe dofinansowania:

Źródło: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

Szczegółowe informacje znajdziesz na : http://czystepowietrze.gov.pl/

Program „Mój Prąd 5.0”

Nabór V (MP5) wniosków o dofinansowanie
w programie Priorytetowym Mój Prąd – NABÓR ZAMKNIĘTY

Z powodu wyczerpania się środków przewidzianych na wypłatę dofinansowania wniosków złożonych programie Mój Prąd w piątym naborze wniosków (MP5), nabór wniosków o dofinansowanie został zamknięty.

Trwa ocena wniosków złożonych w ramach piątego naboru. Zabezpieczono środki na wszystkie wnioski złożone w tym naborze. Przewidywany czas oceny wszystkich wniosków
i wypłaty środków to 14o dni roboczych.

Planowane jest uruchomienie kolejnego (szóstego) naboru wniosków o dofinansowanie
w programie Mój Prąd, o którym będziemy informować w kolejnych komunikatach.