fbpx
Przejdź do treści

Ulga termomodernizacyjna

Formalności związane z otrzymaniem ulgi termomodernizacyjnej są ograniczone do minimum – wystarczy bowiem wypełnić właściwie zeznanie podatkowe. Ulga termomodernizacyjna pozwala na dokonanie odliczenia poniesionych wydatków na inwestycję fotowoltaiczną od podstawy podatku. Odliczeniu podlega nie tylko zakup instalacji, ale również jej montaż. Wartość ulgi może wynosić maksymalnie 53000 zł. Pamiętaj, że ta kwota dotyczy wszystkich inwestycji (także innych niż fotowoltaika) zrealizowanych przez właściciela lub współwłaściciela konkretnego mieszkalnego budynku jednorodzinnego. Kwotę wydatków określa się na podstawie faktur, w których ważna jest kwota brutto – wraz z VAT, o ile podatek ten nie został odliczony. Jeśli wydatki są sfinansowane kredytem czy pożyczką, których spłata obciąża podatnika, to są traktowane jako sfinansowane przez podatnika i także podlegają odliczeniu (nie uwzględnisz jednak kosztów poniesionych przed 2019 r.).

Istotne jest to, że jeżeli skorzystałeś z dotacji na instalację fotowoltaiczną (np. z programu „Mój Prąd”), kwotę do odliczenia od podatku powinieneś zmniejszyć o wartość tej dotacji.

Z ulgi możesz skorzystać, jeśli:

 • Wykazujesz dochody opodatkowane według skali podatkowej – 17 lub 32%, podatku liniowego 19% lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
 • Jesteś właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego (czyli wolnostojącego lub w zabudowie bliźniaczej, szeregowej oraz grupowej), służącego do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych i stanowiącego samodzielną całość pod względem konstrukcyjnym. Musisz więc posiadać tytuł prawny stwierdzający prawo własności do nieruchomości. Dopuszcza się możliwość, że w budynku znajdują się maksymalnie dwa lokale mieszkalne. Ulga przysługuje także w sytuacji gdy instalacja PV została zamontowana na innym budynku, np. garażu, budynku gospodarczym, lecz służy budynkowi mieszkalnemu.

Dobrą wiadomością jest fakt, że możesz skorzystać z ulgi nawet jeżeli w budynku mieszkalnym jednorodzinnym znajduje się lokal użytkowy o powierzchni nieprzekraczającej 30% powierzchni budynku pod warunkiem, że inwestycja dotyczy nieruchomości jako całości.

 • Możesz wykazać wydatki, które wiązały się z przedsięwzięciem termomodernizacyjnym (masz faktury).


Warunkiem uzyskania ulgi termomodernizacyjnej jest konieczność zakończenia inwestycji w ciągu 3 lat od momentu pierwszego wydatku. Każdy wydatek odlicza się w roku, w którym został poniesiony.

Jeśli Twój dochód jest zbyt niski, aby odliczyć całą kwotę poniesionych wydatków jednorazowo  możesz rozłożyć ją w czasie i odliczać co roku do maksymalnie 6 lat od momentu podniesienia pierwszego wydatku.

Program
"Czyste Powietrze"

Jeśli chcesz skorzystać z dofinansowania do instalacji fotowoltaicznej w tym programie trzeba pamiętać, że musisz wymienić nieefektywne źródło ciepła na paliwo stałe na nowe źródło dofinansowane w ramach programu. Innymi słowy aby uzyskać dofinansowanie na fotowoltaikę z tej dotacji trzeba wymienić stary piec na jedno z proponowanych w programie zamienników. Nie dostaniesz więc dofinansowania na instalację pv jeśli masz nowy dom. 

To program przeznaczony dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Program „Czyste powietrze”  odbywa się na trzech poziomach w zależności od uzyskiwanego przez Ciebie dochodu. I tak: pierwszą grupę tworzą beneficjenci o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł i objęci są oni poziomem podstawowym, drugą grupę –poziom podwyższony – tworzą osoby, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

 • 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym. 


Trzecia grupa to uprawnieni do najwyższego poziomu dofinansowania, u których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

 • 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

lub mają ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany (zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie).

W zależności od tego, do której grupy należysz, możesz wybrać określone w programie, przysługujące Ci rozwiązania.

Tabela poniżej pokazuje możliwe dofinansowania:

Źródło: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

Szczegółowe informacje znajdziesz na : http://czystepowietrze.gov.pl/

Program „Mój Prąd 5.0”

 1. Podstawowe założenia programu:

Program skierowany jest do Prosumentów, którzy na dzień składania wniosku:

 1. Posiadają przyłączoną mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy od 2 kWh do 10 kWh
 2. Rozliczają się za wyprodukowaną energię elektryczną w systemie net – billing

     lub przedstawią dokumenty potwierdzające, że są w trakcie zmiany systemu rozliczeń.
W najnowszej części programu „Mój Prąd” wyróżniono trzy grupy grantobiorców:

Net-metering

Obowiązywał do 31 marca 2022 roku, polegał na tym, że nadprogramową nadwyżkę wyprodukowanej energii  wysyłałeś do Zakładu Energetycznego, gdzie była niejako magazynowana. W razie konieczności można było wykorzystać ją w ciągu roku tracąc jednak na tym 20% wysłanego prądu (instalacje do 10 kWp) lub 30% (dla większych instalacji). W razie niedostatecznej produkcji czerpie się prąd z sieci publicznej po cenach wynikających z umowy z dostawcą energii.

Net-billing

Obowiązuje po 31 marca 2022 roku, polega na tym, że nadprogramową nadwyżkę wyprodukowanej energii niezużytej na bieżąco sprzedajesz do sieci po cenach rynkowych a  razie chęci skorzystania z niej musisz odkupić ją również po cenach rynkowych. Nadal możesz, w razie niedostatecznej produkcji, czerpać prąd wygenerowany przez dostawcę energii. Sprzedaż nastąpi po cenie hurtowej (niższej) a zakup po cenie detalicznej (wyższej). Z nadprodukcji prosumenci dostaną maksymalnie 20 procent wartości mocy wprowadzonej do sieci w danym miesiącu.

  1. Dla kogo?

  W najnowszej części programu „Mój Prąd” wyróżniono trzy grupy grantobiorców:

  Grantobiorcy (Wnioskodawcy):

   

  Grupa 1

  Grupa 2

  Grupa 3

  system rozliczania się

  net-billing

  net-metering

  net-metering

  czy korzystali wcześniej z dofinansowania?

  nie

  nie

  tak

  warunek

  przejście na net-billing

      a) mikroinstalacja fotowoltaiczna, na którą otrzymano już dofinansowanie została przyłączona i zapłacona w okresie kwalifikowalności kosztów, czyli od 01.02.2020;
       b) zmieniono system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej na tzw. net-billing – obowiązujący od dnia 01.04.2022, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2021 r o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii;
       c) do dofinansowania zostanie zgłoszone dodatkowe urządzenie z zakresu urządzeń wskazanych w programie „Mój Prąd”

Wysokość dofinansowania aż do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż:

1. Mikroinstalacja fotowoltaiczna – tylko grupa 1 i 2 Wnioskodawców       6 000,00 zł            
2. Mikroinstalacja fotowoltaiczna + urządzenie dodatkowe:
a) grupa 1 i 2 Wnioskodawców – 7 000,00 zł
b) grupa 3 Wnioskodawców – 3 000,00 zł
3. Urządzenia dodatkowe:
a) Magazyn ciepła / urządzenie grzewcze:
1) Magazyn ciepła  – 5 000,00 zł
2) Gruntowe pompy ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda – 28 500,00 zł
3) Pompa ciepła powietrze /woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej – 19 400,00 zł
4) Pompa ciepła powietrze /woda – 12 600,00 zł
5) Pompy ciepła typu powietrze /powietrze – 4 400,00 zł   
b) Magazyn energii elektrycznej -16 000,00 zł
c) System zarządzania energią HEMS/EMS – 3 000,00 zł
d) Kolektory słoneczne c. w. u. – 3 500,00 zł

 

Szczegółowe informacje zawarte są na stronie: https://mojprad.gov.pl/