Ulga termomodernizacyjna

Formalności związane z otrzymaniem ulgi termomodernizacyjnej są ograniczone do minimum – wystarczy bowiem wypełnić właściwie zeznanie podatkowe. Ulga termomodernizacyjna pozwala na dokonanie odliczenia poniesionych wydatków na inwestycję fotowoltaiczną od podstawy podatku. Odliczeniu podlega nie tylko zakup instalacji, ale również jej montaż. Wartość ulgi może wynosić maksymalnie 53000 zł. Pamiętaj, że ta kwota dotyczy wszystkich inwestycji (także innych niż fotowoltaika) zrealizowanych przez właściciela lub współwłaściciela konkretnego mieszkalnego budynku jednorodzinnego. Kwotę wydatków określa się na podstawie faktur, w których ważna jest kwota brutto – wraz z VAT, o ile podatek ten nie został odliczony. Jeśli wydatki są sfinansowane kredytem czy pożyczką, których spłata obciąża podatnika, to są traktowane jako sfinansowane przez podatnika i także podlegają odliczeniu (nie uwzględnisz jednak kosztów poniesionych przed 2019 r.).

Istotne jest to, że jeżeli skorzystałeś z dotacji na instalację fotowoltaiczną (np. z programu „Mój Prąd”), kwotę do odliczenia od podatku powinieneś zmniejszyć o wartość tej dotacji.

Z ulgi możesz skorzystać, jeśli:

  • Wykazujesz dochody opodatkowane według skali podatkowej – 17 lub 32%, podatku liniowego 19% lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
  • Jesteś właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego (czyli wolnostojącego lub w zabudowie bliźniaczej, szeregowej oraz grupowej), służącego do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych i stanowiącego samodzielną całość pod względem konstrukcyjnym. Musisz więc posiadać tytuł prawny stwierdzający prawo własności do nieruchomości. Dopuszcza się możliwość, że w budynku znajdują się maksymalnie dwa lokale mieszkalne. Ulga przysługuje także w sytuacji gdy instalacja PV została zamontowana na innym budynku, np. garażu, budynku gospodarczym, lecz służy budynkowi mieszkalnemu.

Dobrą wiadomością jest fakt, że możesz skorzystać z ulgi nawet jeżeli w budynku mieszkalnym jednorodzinnym znajduje się lokal użytkowy o powierzchni nieprzekraczającej 30% powierzchni budynku pod warunkiem, że inwestycja dotyczy nieruchomości jako całości.

  • Możesz wykazać wydatki, które wiązały się z przedsięwzięciem termomodernizacyjnym (masz faktury).


Warunkiem uzyskania ulgi termomodernizacyjnej jest konieczność zakończenia inwestycji w ciągu 3 lat od momentu pierwszego wydatku. Każdy wydatek odlicza się w roku, w którym został poniesiony.

Jeśli Twój dochód jest zbyt niski, aby odliczyć całą kwotę poniesionych wydatków jednorazowo  możesz rozłożyć ją w czasie i odliczać co roku do maksymalnie 6 lat od momentu podniesienia pierwszego wydatku.

Program
"Czyste Powietrze"

Aby uzyskać dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej w tym programie należy spełnić podobne warunki, jak w przypadku inicjatywy „Mój Prąd”, jako że programy te są zintegrowane. Ważne jest to, że musisz wymienić nieefektywne źródło ciepła na paliwo stałe na nowe źródło dofinansowane w ramach programu. Innymi słowy aby uzyskać dofinansowanie na fotowoltaikę z tej dotacji trzeba wymienić stary piec na jedno z proponowanych w programie zamienników. Nie dostaniesz więc dofinansowania na instalację pv jeśli masz nowy dom. 

Z dotacji możesz uzyskać na fotowoltaikę zwrot do 50% poniesionych kosztów do kwoty maksymalnie 5000,00 zł. To program przeznaczony dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Program „Czyste powietrze”  odbywa się na dwóch poziomach w zależności od uzyskiwanego przez Ciebie dochodu. I tak: pierwszą grupę tworzą beneficjenci o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł i objęci są oni poziomem podstawowym, a drugą grupę –poziom podwyższony – tworzą osoby, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

  • 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  • 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym. 

W zależności od tego, do której grupy należysz, możesz wybrać określone w programie, przysługujące Ci rozwiązania. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Szczegółowe informacje znajdziesz na : http://czystepowietrze.gov.pl/

Program „Mój Prąd”

NOWY NABÓR 2021 r.

Od 1 lipca 2021 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wznowił funkcjonowanie popularnego programu „Mój Prąd”. Według zapowiedzi nabór ma zakończyć się 22 grudnia 2021 r. lub do wyczerpania alokacji budżetu.

Program „Mój Prąd” umożliwia Ci uzyskanie zwrotu pieniędzy do 50% kosztów inwestycji, do kwoty 3000,00 PLN za wykonaną instalację PV. Twoja instalacja musi być kompletna i działać – czyli wniosek możesz złożyć po podpisaniu umowy dwustronnej z dystrybutorem energii o przyłączeniu mikroinstalacji do sieci elektrycznej. Dotacja jest skierowana do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby. Instalacja fotowoltaiczna musi mieć moc w granicach 2-10 kWp z zastrzeżeniem, że wydatki poniosłeś w okresie od 1 lutego 2020 r. i instalacja nie została zakończona przed tą datą. Inwestycja nie może też być rozbudową już istniejącej instalacji.

Dotacja jest zwolniona z podatku PIT a dodatkowo możesz skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Kwota przedstawiona do odliczenia od podatku powinna być pomniejszona o kwotę otrzymanego dofinansowania.

Wnioski można składać tylko w formie elektronicznej.

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie: https://mojprad.gov.pl/