fbpx
Przejdź do treści

Ulga termomodernizacyjna

Formalności związane z otrzymaniem ulgi termomodernizacyjnej są ograniczone do minimum – wystarczy bowiem wypełnić właściwie zeznanie podatkowe. Ulga termomodernizacyjna pozwala na dokonanie odliczenia poniesionych wydatków na inwestycję fotowoltaiczną od podstawy podatku. Odliczeniu podlega nie tylko zakup instalacji, ale również jej montaż. Wartość ulgi może wynosić maksymalnie 53000 zł. Pamiętaj, że ta kwota dotyczy wszystkich inwestycji (także innych niż fotowoltaika) zrealizowanych przez właściciela lub współwłaściciela konkretnego mieszkalnego budynku jednorodzinnego. Kwotę wydatków określa się na podstawie faktur, w których ważna jest kwota brutto – wraz z VAT, o ile podatek ten nie został odliczony. Jeśli wydatki są sfinansowane kredytem czy pożyczką, których spłata obciąża podatnika, to są traktowane jako sfinansowane przez podatnika i także podlegają odliczeniu (nie uwzględnisz jednak kosztów poniesionych przed 2019 r.).

Istotne jest to, że jeżeli skorzystałeś z dotacji na instalację fotowoltaiczną (np. z programu „Mój Prąd”), kwotę do odliczenia od podatku powinieneś zmniejszyć o wartość tej dotacji.

Z ulgi możesz skorzystać, jeśli:

 • Wykazujesz dochody opodatkowane według skali podatkowej – 17 lub 32%, podatku liniowego 19% lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
 • Jesteś właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego (czyli wolnostojącego lub w zabudowie bliźniaczej, szeregowej oraz grupowej), służącego do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych i stanowiącego samodzielną całość pod względem konstrukcyjnym. Musisz więc posiadać tytuł prawny stwierdzający prawo własności do nieruchomości. Dopuszcza się możliwość, że w budynku znajdują się maksymalnie dwa lokale mieszkalne. Ulga przysługuje także w sytuacji gdy instalacja PV została zamontowana na innym budynku, np. garażu, budynku gospodarczym, lecz służy budynkowi mieszkalnemu.

Dobrą wiadomością jest fakt, że możesz skorzystać z ulgi nawet jeżeli w budynku mieszkalnym jednorodzinnym znajduje się lokal użytkowy o powierzchni nieprzekraczającej 30% powierzchni budynku pod warunkiem, że inwestycja dotyczy nieruchomości jako całości.

 • Możesz wykazać wydatki, które wiązały się z przedsięwzięciem termomodernizacyjnym (masz faktury).


Warunkiem uzyskania ulgi termomodernizacyjnej jest konieczność zakończenia inwestycji w ciągu 3 lat od momentu pierwszego wydatku. Każdy wydatek odlicza się w roku, w którym został poniesiony.

Jeśli Twój dochód jest zbyt niski, aby odliczyć całą kwotę poniesionych wydatków jednorazowo  możesz rozłożyć ją w czasie i odliczać co roku do maksymalnie 6 lat od momentu podniesienia pierwszego wydatku.

Program
"Czyste Powietrze"

Jeśli chcesz skorzystać z dofinansowania do instalacji fotowoltaicznej w tym programie trzeba pamiętać, że musisz wymienić nieefektywne źródło ciepła na paliwo stałe na nowe źródło dofinansowane w ramach programu. Innymi słowy aby uzyskać dofinansowanie na fotowoltaikę z tej dotacji trzeba wymienić stary piec na jedno z proponowanych w programie zamienników. Nie dostaniesz więc dofinansowania na instalację pv jeśli masz nowy dom. 

To program przeznaczony dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Program „Czyste powietrze”  odbywa się na trzech poziomach w zależności od uzyskiwanego przez Ciebie dochodu. I tak: pierwszą grupę tworzą beneficjenci o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł i objęci są oni poziomem podstawowym, drugą grupę –poziom podwyższony – tworzą osoby, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

 • 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym. 


Trzecia grupa to uprawnieni do najwyższego poziomu dofinansowania, u których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

 • 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

lub mają ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany (zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie).

W zależności od tego, do której grupy należysz, możesz wybrać określone w programie, przysługujące Ci rozwiązania.

Tabela poniżej pokazuje możliwe dofinansowania:

Źródło: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

Szczegółowe informacje znajdziesz na : http://czystepowietrze.gov.pl/

Program „Mój Prąd 4.0”

” Informujemy, że w dniu 17.03.2023 r. czwarty nabór (MP4) wniosków o dofinansowanie w programie priorytetowym „Mój Prąd”
ZOSTAŁ ZAMKNIĘTY z powodu wyczerpania się budżetu przewidzianego na wypłaty dotacji.

Jednocześnie informujemy o trwających przygotowaniach do ogłoszenia kolejnego naboru wniosków o dofinansowanie.

O ostatecznych warunkach uzyskania dofinansowania w ramach naboru wniosków w programie Mój Prąd poinformujemy w oddzielnym komunikacie.”

Program „Mój Prąd 4.0”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił funkcjonowanie kolejnej edycji popularnego programu „Mój Prąd”. Nowy nabór trwa od 15.04.2022 r. do 22.12.2022 r. (z możliwością przedłużenia) lub do wyczerpania alokacji środków. Dedykowany jest on dla prosumentów w nowym systemie rozliczeń net billing oraz dla dotychczasowych prosumentów, którzy zdecydują się przejść z systemu opustów na nowy system net billing.

Pierwsza grupa beneficjentów

Dla wnioskodawców rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie tzw. net-billing (czyli tych, którzy złożyli wniosek o przyłączenie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej po 31.03.2022 r.) oraz dla tych, którzy są w systemie opustów, nie korzystali dotychczas z dofinansowania a przejdą na nowy system rozliczeń wysokość dofinansowania w formie dotacji wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych:

 1. Dla mikroinstalacji fotowoltaicznej bez zakupu i montażu dodatkowych elementów
  wskazanych w pkt. 3 ppkt a.-c. nie więcej niż 4 tys. zł na jedno przedsięwzięcie;
 2. Dla mikroinstalacji fotowoltaicznej, do której zakupiony i zamontowany zostanie co najmniej
  jeden dodatkowy element
  wskazany w pkt. 3 ppkt. a.-c., nie więcej niż 5 tys. zł na jedno
  przedsięwzięcie;

3. Dla dodatkowych elementów zwiększających autokonsumpcję energii elektrycznej w zakresie:

 • a) magazynowania ciepła – (zasobniki c.w.u zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, zasobniki c.w.u z grzałką elektryczną, bufory ciepła zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, bufory ciepła z grzałką elektryczną, bufory ciepła wraz z zasobnikiem c.w.u. stanowiące jedno kompletne urządzenie, pompa ciepła typu powietrze/woda tj. pompa ciepła do c.w.u. + zasobnik c.w.u. lub pompa ciepła do c.w.u. ze zintegrowanym zasobnikiem) – nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie;
 • b) magazynowania energii elektrycznej – (magazyn energii elektrycznej – akumulator o pojemności minimalnej 2 kWh, cena za 1 kWh nie może przekroczyć 4 tys. zł) – nie więcej niż 7,5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie;
 • c) systemu zarządzania energią HEMS/EMS – nie więcej niż 3 tys. zł na jedno przedsięwzięcie pod warunkiem zakupu i montażu magazynu energii elektrycznej lub magazynu ciepła wskazanych w ppkt. a. i/lub b.

Dla wnioskodawców z grupy pierwszej łączna maksymalna wysokość dofinansowania wynosi nie więcej niż 20,5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Druga grupa beneficjentów

Dla wnioskodawców rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów, którzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu Mój Prąd, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing, wysokość dofinansowania w formie dotacji wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych:

 1. Dla mikroinstalacji fotowoltaicznej, dla której zakupiony i zamontowany zostanie co najmniej
  jeden dodatkowy element
  wskazany w pkt 2 ppkt. a.-c., nie więcej niż 2 tys. zł na jedno
  przedsięwzięcie;
 2. Dla dodatkowych elementów zwiększających auto konsumpcję energii elektrycznej w zakresie:
 • a) magazynowania ciepła – (zasobniki c.w.u zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, zasobniki c.w.u z grzałką elektryczną, bufory ciepła zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, bufory ciepła z grzałką elektryczną, bufory ciepła wraz z zasobnikiem c.w.u. stanowiące jedno kompletne urządzenie, pompa ciepła typu powietrze/woda tj. pompa ciepła do c.w.u. + zasobnik c.w.u. lub pompa ciepła do c.w.u. ze zintegrowanym zasobnikiem) – nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie;
 • b) magazynowania energii elektrycznej – (magazyn energii elektrycznej – akumulator o pojemności minimalnej 2 kWh, cena za 1 kWh nie może przekroczyć 4 tys. zł) – nie więcej niż 7,5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie;
 • c) systemu zarządzania energią HEMS/EMSnie więcej niż 3 tys. zł na jedno przedsięwzięcie, pod warunkiem zakupu i montażu magazynu energii elektrycznej lub magazynu ciepła wskazanych w ppkt. a. i/lub b.

Dla Wnioskodawców z grupy drugiej łączna maksymalna wysokość dofinansowania wynosi nie więcej niż 17,5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.


Kto dostanie?

 • Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych.
 • Nie podlegają dofinansowaniu przedsięwzięcia polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej mikroinstalacji fotowoltaicznej – przez zwiększenie mocy już istniejącej mikroinstalacji fotowoltaicznej rozumie się zarówno dołożenie paneli fotowoltaicznych jak i przyłączenie do jednego Punktu Poboru Energii (PPE) kolejnej mikroinstalacji fotowoltaicznej z odrębnym inwerterem.
 • Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu magazynów ciepłazasobniki c.w.u zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, zasobniki c.w.u z grzałką elektryczną, bufory ciepła zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, bufory ciepła z grzałką elektryczną, bufory ciepła wraz z zasobnikiem c.w.u. stanowiące jedno kompletne urządzenie, pompa ciepła typu powietrze/woda tj. pompa ciepła do c.w.u. + zasobnik c.w.u. lub pompa ciepła do c.w.u. ze zintegrowanym zasobnikiem.
 • Nie podlegają dofinansowaniu urządzenia magazynujące ciepło, które nie wpływają na wzrost autokonsumpcji energii elektrycznej wytworzonej przez mikroinstalację fotowoltaiczną – np. zasobnik c.w.u. i/lub bufor ciepła zasilany przez kocioł na paliwo stałe, kocioł gazowy.
 • Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu magazynów energii elektrycznej o pojemności co najmniej 2 kWh.
 • Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu systemów zarządzania energią HEMS/EMS z zastrzeżeniem zakupu i montażu magazynu energii elektrycznej lub magazynu ciepła.
 • Pod pojęciem HEMS (ang. home energy management system) rozumie się system zarządzania energią w budynku – optymalizacja działania (zużycia energii elektrycznej i ciepła) wszelkich potrzeb energetycznych w budynku.
 • Pod pojęciem EMS (ang. energy management system) rozumie się system zarządzania energią pozyskaną z mikroinstalacji fotowoltaicznej. System ten umożliwia Inteligentne sterowanie przepływem energii pozyskanej z mikroinstalacji fotowoltaicznej pomiędzy bieżącym zużyciem urządzeń korzystających
  z energii elektrycznej, magazynem energii elektrycznej lub magazynem ciepła lub potrzebami chłodniczymi, według ustalonych priorytetów (bezpośrednie pokrycie potrzeb elektrycznych – magazynowanie energii elektrycznej – magazynowanie ciepła- pokrycie potrzeb chłodniczych) a w przypadku nadmiaru produkowanej energii – oddanie do sieci energetycznej. Nie są kwalifikowane pojedyncze elementy np. inteligentne gniazdka.
  Kwalifikowalność pojedynczego elementu jest uwzględniona w przypadku, gdy jest on częścią składową całego systemu zarządzania energią w budynku (HEMS/EMS).

Dofinansowaniu podlegają mikroinstalacje fotowoltaiczne oraz dodatkowe urządzenia służące domagazynowania energii elektrycznej lub ciepła i system zarządzania energią, których zakup i montaż nie został zakończony przed dniem 01.02.2020 r.

Wnioskować mogą osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji (lub umowę sprzedaży energii elektrycznej).

Źródło: https://mojprad.gov.pl/